Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Béla

1332 - 1529

Névalakjai: de Bela, monasterio Grab ordinis Sancti Benedicti immediate subiectum, 1337 prioratus de Bela ordinis Sancti Benedicti, 1513, 1517 ecclesia Beate Margarethe virginis de Bela.

A zágrábi egyházmegyében, Kőrös vármegyében, Daruvártól délkeletre állott a Szent Margit szűzről nevezett bélai perjelség, majd apátság. Ma Bijela Horvátországban.

Alapításáról nem maradt feljegyzés. Eredetileg a garábi apátság majorja, grangiája volt néhány szerzetessel és idővel perjelséggé alakult. A birtokokat, amelyek Pozsegától északnyugatra az Orljava patak felső szakasza körül feküdtek, a Tibold nemzetség tagjaitól kaphatták. Bencés voltát az okleveleken kívül 1513-tól Pannonhalmával való szoros kapcsolata bizonyítja. 1332-ben hallunk először a monostorról, amikor Pál ágostonrendi remetének (nándor )fehérvári püspöknek a pápa megengedte, hogy szegénységgel küszködő püspöksége fenntartására a garábi monostor alá tartozó Bélát, továbbá Kolozs(monostor) javadalmát átvegye. [1] 1337-ben azonban XII. Benedek megbízta az egri püspököt, hogy vegye vissza Béla perjelséget Pál püspöktől, aki azt a pápai visszavonás ellenére is megtartotta, és gondoskodjék a szerzetesélet visszaállításáról. [2] A rend részére végül Szigfrid garamszentbenedeki apát szerezte vissza, amint erről az 1342-i visegrádi káptalan határozatából értesülünk, amely kötelezte a bélai perjelt, hogy a visszaváltás költségeinek megfelelő részét 9 év alatt törlessze Szigfrid apátnak. Albeni János zágrábi püspök 1433-ban végrendeletében 100 forintot hagyott a monostorra. 1462-ben Mátyás királytól Csupor Demeter nyerte el kárpótlásul, mert a zágrábi püspökséget nem kaphatta meg. Utóda, Paksi Euszták halála után, 1480 körül Mátyás király a monostor jövedelmét a fontos jajcai vár őrségének ellátására rendelte, így 1480 és 1513 között Bélán szünetelt a szerzetesi élet. 1513-ban Tolnai Máté pannonhalmi apát, hogy növelje az unióra lépett és az általa összetartott apátságok számát, óriási áldozattal arra vállalkozott, hogy Bélát visszaszerzi a rendnek. II. Ulászló 1513. január 11-én elrendelte a jajcai vár urainak, hogy számoljanak el a bélai apátság jövedelméről, amelyből addig a katonák zsoldját fedezték, adják vissza Bélát a rendnek, Máté apátnak, aki a még fennálló tartozást a zsoldokra ki fogja fizetni. Május 3-án Máté apát már Bélán termett és békésen megegyezett Jajca uraival. 6000 forintnyi zsold hátralékot kellett volna megfizetnie, vagy kigazdálkodnia a monostor jövedelmeiből. 1900 forint fejében misealapítványt vállalt a bélai konvent terhére. Ennek értelmében évente négyszer a négy kántorböjt idején ünnepélyes misét kell mondaniuk Isten dicsőségére, az elhunytak lelki üdvösségére, kilenc-olvasmányos halotti zsolozsmával az összes harang megszólaltatásával. Az urak jóindulatáért Máté apát a rend confratereivé fogadta őket, a fennmaradt összeget pedig igyekezett készpénzben kifizetni. [3] Máté apát így mintegy újraalapította a monostort. Amikor a következő évben, 1514. június 1-én X. Leó pápa megerősítette Pannonhalma összes kiváltságát, annak III/4. pontjából kitűnt, hogy Bélán 33 éven át nem volt szerzetes és nem volt istentisztelet. Máté apát Pannonhalmán 40-nél többre növelte a szerzetesek számát és Bélára is küldött 13-t. [4] 1517. február 14-én Béla új apátja, Horvát Péter, a pannonhalmi apátság budai házában közjegyző előtt esküvel fogadott engedelmességet Máté főapátnak és a három évenként tartandó káptalannak. [5] Tolnai Máté főapát a Béláért vállalt tartozást nem tudta maradéktalanul kifizetni, ezért kénytelen volt 1517-ben az apróci kastélyt zálogba adni.

Garábbal közös apátjai: Miklós fia Tamás 1366-1390, Lőrinc 1401 előtt, Lőrinc 1419 , [6] Albeni János zágrábi püspök 1422-1433, János 1454 előtt, Csupor Demeter kommendátor 1462, Paksi Euszták 1478-1480-ig, betöltetlen 1480-1513. - Újraalapítása után saját apátjai: Horvát Péter (Petrus Croatus) 1513-tól, Körmendi Balázs 1522-1529.

A monostor romjainak központjában a 19. században még monumentális, gótikus templom maradványai álltak, amelynek belső falain alakos falfestmények nyomai voltak láthatók. A monostort lőrésekkel ellátott falak vették körül (5-6. kép). [7]

Rupp III. 260-261; Csánki II. 435; Ráth Károly: A Sz.-Margitról nevezett bélai apátság. Magyar Sion 1866, 913; PRT XII/B 461-471; Raduš 1973, xxv. n. 19, kép, 154-158; Horvat Z. 1979, 55-66.


[1] Theiner I. 549-550.

[2] Theiner I. 618-619.

[3] PRT III. 647-649.

[4] PRT III. 96, 652.

[5] PRT III. 669-671.

[6] Lukcsics I. n. 156, 190.

[7] Radus 1973, 154-158. Ld. az irodalmat.


Kapcsolódó objektumok:

Rajz