Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Ittebe

? - 1205 körül

Névalakjai: 1219 ecclesia de Withubu nigrorum ordinis monachorum, 1233 prepositus Ytubiensis, 1240/1383 Wytubu/Itebw.

A csanádi egyházmegyében, Keve vármegyében, Nagybecskerektől északkeletre Ittebe község (ma Srpski Itebej Jugoszláviában) helyén létezett egy apátság, amelynek védőszentjét sem ismerjük.

Alapítása ismeretlen. A csanádi püspöknek 1219-ben adott jelentése szerint a "fekete szerzetesek rendjéhez", vagyis a bencésekhez tartozott. Dezső csanádi püspök (1202-1229) 1219-ben levélben fordult a pápához, mert egyházmegyéjében a fekete szerzetesek rendjének withubui, azaz ittebei egyházát már előléptetése kezdetén lelkiekben és anyagiakban leromlottnak találta. Az apát és szerzetesei a szerzetesi fegyelmet elvetve, többek között kelyheket, kereszteket és szent edényeket használtak fel, hogy templomukban hamis pénzt verjenek. Azután félve a megtorlástól, amit csak tudtak, elosztották maguk között és eltűntek. A templom elhagyatva és javaitól megfosztva állott. Mivel a püspök szerzetesekről nem tudott gondoskodni, világi kanonokokat helyezett oda, és egyet provizornak, gondnoknak nevezett ki, hogy az őrizze azt a keveset, ami megmaradt, és visszaszerezze az egyház javait. A kanonokok ott dicséretesen szolgálják az Istent, és a provizor már mint prépost jól végzi dolgát. A püspök káptalanja beleegyezésével néhány templomot és tizedet adományozott nekik. Kéri, hogy a pápa erősítse meg rendelkezéseit. A csanádi káptalantól is kapott levelet a pápa, amelyben ugyanezek állnak. Ezért meghagyja a váradi püspöknek és a gyulafehérvári prépostnak, hogy vizsgálják meg az ügyet, és állapítsák meg, vajon a prépost és a kanonokok jól gondozzák-e a nevezett egyházat. [1] A pápa 1221-ben írt levelében megismételte azt, amit a csanádi püspöktől Ittebéről tudott. Megbízottai időközben igazolták, hogy mindent úgy találtak, amint a püspök jelentette, és csupán három szerzetes maradt ott. A magyar király is kérte a pápát, hogy hagyja jóvá a püspök intézkedését Ittebe felől. A pápa kérésüknek engedve megerősítette a társaskáptalan alapítását. [2] 1221 és 1241 között az ittebei társaskáptalan prépostja négy alkalommal országos ügyekben működött közre. 1241-ben a tatárjárás a prépostságot elsöpörte.

Rupp III. 309-310 (Vituhu); PRT XII/B 444-445; Juhász 1926, 106-112; Juhász 1927, 152; Györffy III. 316-317.


[1] Theiner I. 22-23.

[2] Fejér III/1 314-316.