Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Stola

1314 - 1508

Névalakja az alapítást megerősítő érseki levélben: 1314 cella Beate Virginis, 1319 Stole, 1399-1414 Stoln, 1508 Stolna.

Az esztergomi egyházmegyében, Szepes vármegyében a Boldogságos Szűz tiszteletére alapított perjelség a Tátra ( mons nivium) déli lábánál fekvő Stola (ma ©tôla Szlovákiában) község területén állott. Színhelye állítólag a tűzoltószertár környékén kereshető.

 1314 táján szepesi nemesek alapították. A megerősítő levélben kifejezetten benne van, hogy az alapítás bencések részére történt. Tamás esztergomi érsek 1314-ben oklevélben erősítette meg a perjelség alapítását. Szentgyörgyhegyi Gerlach, Sztojánfalvi Miklós ispánok, Menhard svábfalvi plébános barátaikkal és rokonaikkal Szepes területén, a havasok alján, saját birtokukon, amely helyet a boldogságos Szűz cellájának neveznek, a Boldogságos Szűz tiszteletére bencés kolostort létesítettek ( pro cenobio ordinis Sancti Benedicti), hogy az nekik és utódaiknak mint patrónusoknak lelkük üdvére váljék. Ennek megerősítését kérték az érsektől, és azt meg is kapták azzal a feltétellel, hogy a hely perjele, szerzetesei és utódaik a garamszentbenedeki apátnak tartoznak engedelmességgel. [1] 1319-ben újabb adományban részesült a perjelség, [2] és 1333-ban megkapta Mátéfalva (ma Matejovce, Poprád északkeleti szomszédságában) felét. 1383-ban Konrád perjel 65 forintért további földet is tudott venni a monostor keleti szomszédságában Batizfalva tájékán.

Egy csonka, szép kézírással másolt könyv fennmaradt a stolai monostorból. Ez Gallus zbraslavi (Aula Regia, Königssaal) ciszterci apát 1370 körül írt Malogranatum című háromrészes művének első két részét tartalmazza. A bejegyzés szerint Péter stolli bencés barát másolta ( per manus fratris Petri ordinis S. Benedicti de Stoll). A 65 levélből álló, kis fólió alakú kódex a pozsonyi káptalan kéziratai között volt található. A mű népszerűségére jellemző, hogy 1469 és 1487 között ősnyomtatványként négyszer is kinyomtatták. Péter szerzetes volt használója egy másik könyvnek is, amely Szent Ágoston néhány beszédét tartalmazza, és Lőcsén keresztül jutott a gyulafehérvári Batthyány könyvtárba. [3] A rendi vizitátorok utolsó állomásukként 1508. május 1-én Lőcsén találkoztak Stola perjelével, Gáspárral, aki eskü alatt őszintén elmondta monostora minden baját. A monostor fontosabb oklevelei a garamszentbenedeki apát rendelkezése szerint Máriássy Istvánnál vannak, a maradék a perjelnél. Mindössze egy kehely és egy monstrancia van a monostorban, a többi az ereklyékkel együtt különféle helyen zálogban. A monostor a szomszédos plébánosok véleménye szerint igen elhanyagolt, és a ferencesek szeretnék megszerezni. Minden birtoka Máriássy kezében van. Könyvei is vannak a monostornak, de szétszórva és kölcsönadva. János stiavniki ciszterci apát, aki a vizitátorokkal együtt ebédelt, azt mondta, hogyha a perjel jó szerzetes módjára élne, a szomszédos urak, plébánosok és más jó emberek, sőt ő maga is segítenék. A viztátorok kérték a perjelt, hogy a pannonhalmi rendi káptalanra menjen el. [4]

 Perjelek: Konrád 1377-1383, Miklós 1412, László 1414, Mihály 1435, Gáspár 1508.

 Gerecze Péter az apátság alapjait említi és faragott köveket a régi templomból a falu házaiban.

Rupp II. 213-214; Csánki I. 267; Századok 1897, 421; Gerecze 827; PRT XII/B 198-200; Zs I. n. 6093; II. n. 5378, 5432; III. n. 1791; IV. n. 2274; V. n. 927.


[1] MES II. 700-701.

[2] Zs III. n. 1791.

[3] PRT III. 348-350.

[4] PRT III. 624.


Kapcsolódó objektumok:

Írott dokumentum