Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Szávaszentdemeter

1344

1300 körül erről a templomról kapta a település, majd a város a nevét. 1309 Villa Sancti Demetrii, 1347 civitas Sancti Demetrii, 1368 civitas Zenthdemeter, 1381 Zawazenthdemeter. Ma Sremska Mitrovica Jugoszláviában. [1]

A kalocsai egyházmegyében, Szerém vármegyében, az ókori Sirmium városa Száva-balparti részének még a 15. században is látható maradványai között állott Szent Demeter temploma és monostora.

 A monostor alapításának körülményei ismeretlenek. 1344-ben a pápa a görög monostort bencés szerzetesekkel akarta megreformáltatni, de szándékának megvalósulásáról nincs bizonyíték. A 4. és 5. század fordulóján Leontius, Illiricum kormányzója épített itt templomot Szent Demeter tiszteletére, amely az ókori romok között a 11. században felújult, [2] mert Salamon király és Géza herceg 1072-ben a Nišben zsákmányolt Szent Prokopius vértanú kar-ereklyéjét Szent Demeter egyházának adományozták. [3] Valószínűleg az ezt megelőző bizánci-magyar békekorszakban, 1018 és 1071 között létesült a templom mellett görög szertartású monostor. VI. Kelemen pápa 1344-ben kiadott oklevele szerint ebben kezdettől fogva ( in quo ex primaria institutione) görögök, magyarok és szlávok szolgáltak, és mind a három nemzetnek megvolt a maga épületrésze. [4] Valamikor 1193 és 1196 között III. Béla a monostort minden járandóságával és birtokával együtt a Jeruzsálem melletti Szent Theodosius lavrának adományozta. [5] Ott temették el Béla király édesanyját, Eufrozinát. 1218-ban III. Honorius pápa, amikor a Szent Theodosius monostort birtokaiban megerősítette, oklevelébe III. Béla adományait is részletesen belefoglalta. [6] 1247-ben, amikor a kői (szerémi) püspök és káptalan a tatárok visszatérésétől tartava a pápához fordult, IV. Ince meghagyta a kalocsai érseknek és két püspöknek, hogy az említett püspökség székhelyét védelem céljából Szent Benedek rendjének Szentgergely vagy Szentdemeter monostorába helyezze át ( tuque, frater episcope, habeas in eorum diocesi Sancti Gregorii et Sancti Demetrii monasteria ordinis Sancti Benedicti, ad castra in eis construenda idonea, transferendi). [7] A szerémi püspökség és káptalan második székhelye azonban nem Szávaszentdemeter, hanem a Száva szembenfekvő szigetén, vagy partján Szent Iréne ( Szenternye) lett. Szentgergely valóban bencés monostor volt, de Szentdemetert a pápa valószínűleg csak félreértésből sorolta ugyanoda, mert az még 1344-ben is görög monostor (monasterium Grecum).

Birtokait a tatárjárás után latin egyházi intézmények szerezték meg. [8] 1344. március 18-án Szigfrid garamszentbenedeki apát személyesen járt Avignonban (Villanovában) VI. Kelemen pápánál, és előadta a kalocsai egyházmegyében fekvő Szentdemeter apátság nyomorúságos és elhagyatott állapotát, mivel már tíz év óta nincsen apátja. Arra kérte a pápát, hogy Vitus nyitrai püspököt (1334-1347, korábban ferences barát), aki Magyarország királyának kápolnaispánja és titkos kancellárja, az ország ügyeiben igen járatos ember, tegye meg az említett apátság adminisztrátorává élete egész tartamára. [9] Szigfrid apát még ugyanaznap kérte a pápát, hogy a tatárjárás óta elveszített több mint 40 bencés apátság visszaszerzése érdekében rendelje el a magyarországi rendtartomány felállítását az összes apát és apátnő közös anyagi támogatásával. [10] A pápa még aznap mindkét ügyben kiadta okleveleit. Egy ismeretlen, nyilván március 18-án kelt oklevelével kinevezte Vitus püspököt a Szentdemeter görög monostor adminisztrátorává, a következőben ugyanis már így címezte neki a levelét, és megbízta, hogy a nevezett monostort latin, katolikus bencés szerzetesekkel reformálja meg ( prefatum monasterium de monachis nigris Latinis Catholicis ordinis Sancti Benedicti professoribus reformare). [11] A pápa okleveléből megtudjuk, hogy az apátokat a görög (konstantinápolyi) pátriárka nevezte ki, és azok csak annak tartoztak engedelmességgel. Az utolsó görög apát már tíz éve meghalt, és azóta az apáti szék nincs betöltve. A birtokokat idegen hatalmak foglalják el, és a görög szertartású istentisztelet igen lehanyatlott. A pápa teljes felhatalmazást adott a monostor felújítására. Szigfrid apát a pápa levelét ugyanabban az évben augusztus 13-án egy avignoni közjegyzővel két példányban átíratta. [12]

Nem világos mi volt Szigfrid apát igazi szándéka, a monostor megszerzése a bencések számára, vagy Vitus püspök jóindulatának biztosítása a rendi reform irányában, mivel a püspök egyházmegyéjében három bencés apátság, Zobor, Kolos és Szkalka, volt található. Semmi nyoma annak, hogy Szávaszentdemeteren akár 1247 után, akár 1344-ben vagy azután latin szertartású bencések tartózkodtak volna. Ha 1344-ben bencések vannak ott, azt Szigfrid apát kérelme és a pápa oklevele feltétlenül megemlítette volna. A Szerémségben ekkor négy bencés apátság állott. A Fruska Gora északi lábánál Dombó, déli szélén pedig Garáb, Szentgergely és Frankavilla. Ezek is létszámhiánnyal küzdöttek, és ahhoz még hozzájárult az Európán és Magyarországon is végigsöprő pestisjárvány 1347-1349-ben. 1366-ban a mogyoródi káptalanon Rudina és Szentjakab apátja, valamint a szentgergelyi és a frankavillai apát tanúskodott a közeli Garáb apátja, bitorlója ellen, de Szentdemeterről nincs említés, [13] pedig az is közel feküdt Garábhoz. Mindezek után alig valószínű, hogy a bencések telepedtek le Szávaszentdemeteren. A következő évtizedekben a török veszedelem közvetlenül fenyegeti a Szerémséget.

Csánki II. 238; PRT XII/B 357-359; Györffy 1952, 1953; KMTL 460-461 ( Mitrovica); Kalic 1995, 2151.


[1] Csánki II. 238.

[2] Györffy 1952, 339.

[3] Gombos II. 1286; Moravcsik 1988, 225 (Ioannes Kinnamos).

[4] Theiner I. 667-668.

[5] III. Honorius pápa 1218. évi oklevelébe foglalva: Theiner I. 10; Györffy 1952; III. Béla emlékezete, 102-103.

[6] Theiner I. 9-10.

[7] Theiner I. 205.

[8] Györffy 1953, 96.

[9] Bossányi I. 73; MES III. 535.

[10] Bossányi I. 75-76.

[11] Theiner I. 667-668.

[12] MES III. 544-546.

[13] PRT II. 511-512.