Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Zobor

990 körül - 1468

Névalakjai: 1111 monasterium Sancti Ypoliti de Monte Zobur, 1249 abbas et fratres monasterii Sancti Ipoliti de Zobur, 1256 conventus monasterii Beati Ipoliti martyris de Zoborio, 1271 ecclesia Sancti Ipoliti de Zubur, 1312 conventus monasterii Beati Ypoliti martiris de Zuburio, 1349 abbas monasterii Sancti Ypoliti martyris de Zoborio.

A nyitrai egyházmegyében, Nyitra vármegyében, Nyitra várától északra a Zobor-hegy nyugati lábánál vagy oldalában állt a Szent Hippolit vértanúról nevezett apátság.

 Alapítási körülményei bizonytalanok. Talán remeték alapították István király segítségével, akinek uralkodása idején már bizonyosan fennállt. Zobor Szent Hippolit és Nyitra Szent Emmerám védőszentje a regensburgi püspökség hatására utal, és azzal magyarázható, hogy Vajk (Szent István) magyar felesége 997-ben a nyitrai hercegi székhelyen regensburgi papokkal indította meg a térítést. [1] Bencésekhez tartozását többek között bizonyítja, hogy apátja négy bencés apáttal együtt 1327-ben átíratta a pápa bulláját a bencés káptalanok rendezésének kötelezettségéről, 1342-ben és 1366-ban pedig résztvett a rend káptalanján. A 12. század elején a prágai Kozmasz azt jegyezte fel, hogy 894-ben Szvatopluk, Moravia királya a Zobor-hegyre menekült, ahol egy templomra talált, amelyet három remete épített. [2] A zobori apátság kezdete a múlt homályába vész. A források nem nevezik Szent István királyt alapítónak, hanem adományait említik. Talán a környéken élő remeték szerveződtek apátsággá. A legkorábbi híradást az apátságról Szent Mór pécsi püspöknek Szent Benedek remetéről írt legendájában találjuk. "Abban az időben, amikor ... István király akaratából Isten ismerete ... Pannóniában még éppen csak kicsírázott ... más földekről sok kanonok és szerzetes gyűlt hozzá ..., hogy a szent szerzetesi élet új öröme együttélésükkel beteljesedjék ... Zoerard a lengyelek földjéről ebbe a hazába jött, és miután Fülöp apáttól, akinek Szent Ipoly vértanú tiszteletére szentelt Zobor nevű monostora Nyitra vidékén feküdt, a szerzetesi ruhát és az András nevet megkapta, remete életre szánta magát". Életéről "a vele élő boldog Benedeknek elbeszéléséből hallottam ... Én, aki most ... püspök vagyok, akkor iskolás gyermek ( puer scolasticus) voltam, a jó férfit láttam ugyan, de hogy milyen volt szerzetesi élete ... hallás útján ismertem meg, mert a már említett Benedek ... Szent Márton monostorába gyakran eljött ...". [3] A két remete András és Benedek életét Mór mint pécsi püspök írta meg, valószínűleg 1064 után, mert művében Géza herceggel való beszélgetéséről is megemlékezik. Géza herceg 1064 húsvétján járt Pécsett Salamon királlyal.

Az apátság 1111. és 1113. évi birtokleveleiből kitűnik, hogy István király a Vág folyón szállított árúk vámjának, valamint Nyitra és Trencsén vásárvámjainak harmadát és Dovár birtok egy részét az apátságnak adta. 1109-ben a félszemét vesztett Szvatopluk cseh herceg és öccse, Ottó herceg Nyitráig pusztították az országot. A monostor Vág- és Nyitra-menti falvai is sokat szenvedtek. Ezért Gottfrid apát Kálmán királyhoz fordult, aki 1111-ben megerősítette az apátság vámjövedelmeit, 1113-ban pedig pecsétjével erősítette meg az apát által összeíratott birtokait. [4] IV. Béla Fávus apát kérésre 1249-ben a nyitrai főesperessel bejáratta a monostor minden birtokát megkérdezve a szomszédokat és az illetékeseket, hogy megerősítse a Kálmán király által jóváhagyott birtokhatárokat. Az apátság kegyuraságáról 1270-ből van az első adatunk. Ekkor Sisi Kozma képviseli a kegyurakat. 1297-ben Domonkos apát monostora kegyurával, a Hont-Pázmány-nembeli Ernye bánnal erősíttette meg egyik birtokát. Gergely zobori apát 1327-ben a garamszentbenedeki, a kolosi, a széplaki és a ludányi apátokkal együtt kérte a nyitrai káptalant, hogy III. Honorius pápa bulláját a bencés káptalanok tartásáról írja át részükre [5]. Tamás apát 1342-ben a visegrádi káptalanon definitorként vett részt. András apát 1366-ban a mogyoródi káptalanon az egyik elnök volt. 1403 és 1428 között, Hinkó apátsága idején, elég népes lehetett a konvent, mert ebből az időből 17 szerzetes neve maradt ránk. [6] Mátyás király a nyitrai püspökséget ideiglenesen Vitéz Jánosra bízta, aki amikor 1468-ban Nyitrán tartózkodott, Kont Péter nyitrai kapitányával erőszakkal elfoglaltatta magának a zobori apátságot. A kapitány július 30-án az apátságnak festett ládikában őrzött iratait Nyitrára vitte. A konvent hiába tiltakozott, előbb Mátyás, majd ugyan abban az évben II. Pál pápa is hozzájárult, hogy a zobori apátság javait a nyitrai püspökség és káptalan bekebelezze. A szerzetesek még egy ideig a monostorban maradhattak, de 1471-ben Kázmér lengyel herceg, Mátyás ellenfele, Nyitrát elfoglalta, a szerzetesek elmenekültek, kettő a melki apátságba. Az apátság 13. századvégi Nyitra vármegyei birtokairól jó áttekintést ad Györffy György térképe Nyitra vármegyéről. [7] Turóc vármegyében is volt az apátságnak négy falva, amelyekért IV. Béla a turóci prépostság alapításakor, 1252-ben három más birtokot adott cserébe Nyitra északi részében és évi 3 márkát az új prépostságtól a turóci dézsmák fejében. A pápai tizedszedéskor, 1332-ben 100 márkára becsülték az apátság jövedelmét. A konvent 13. század közepétől fennállásáig hiteleshelyként működött. Első fennmaradt hiteles kiadványa 1256-ból való. [8]

 Apátok: Fülöp 1010 k., Gottfrid 1111-1113, Favus 1249, Péter 1258, Jakab 1283, Simon 1295, Domonkos 1296-1297, Péter 1301, Gergely 1327-1330, Tamás 1336-1352, [9] András 1360, Ottó 1378-1390, Henrik volt mogyoródi apát 1391-1399, István volt szkalkai apát 1400-tól, Hinkó 1403-1428 (1405-től nyitrai püspök), Berzenczei György nyitrai püspök 1430, Miklós 1467.

 Az apátság színhelyének meghatározása nem egyértelmű. Az egyik változat szerint helyére épült 1697-ben a kamalduliak kolostora. Ennek romjai ma is állnak.

Czinár I. 193-195; Rupp I/2 639-641; Gerecze 580; PRT XII/B 401-416; Follajtár 1934; Súpis II. 373-374; KMTL 746; Györffy IV. 489-492.


[1] Györffy IV. 491.

[2] Gombos I. 801.

[3] Árpád-kori legendák, 13; SRH II. 357.

[4] DHA I. 382-385, 391-396.

[5] MES III. 118.

[6] PRT XII/B 414.

[7] Györffy IV. 336.

[8] Codex diplomaticus Slovaciae II. 386-387; V.ö. Mons Sacer I. 495, 50. jegyzet.

[9] MES III. 463, 608, 672, 889.


Kapcsolódó objektumok:

Írott dokumentum
Pecsét