Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Kolozsmonostor

1060/90 körül - 1556

Művészettörténeti leírás

Névalakjai: 1214 ecclesia de Clus, 1222 abbas et conventus Beate Marie de Clus, 1288 abbas de Kulusmunustura, 1297 abbas de Clusmonustura, 1337 abbatia de Cluswar ordinis Sancti Benedicti, 1342 abbas de Clus ordinis Sancti Benedicti, 1435 cenobium monasterii Beate Marie Virginis de Colosmonostra.

Az erdélyi egyházmegyében, Kolozs vármegyében, Kolozsvártól nyugatra a Szamos jobbpartján állott a Szűz Mária tiszteletére szentelt apátság.

Alapítója I. Béla vagy I. (Szent) László király lehetett. Mint királyi alapítás közvetlenül az esztergomi érsek alá tartozott. Az okleveleken kívül a bencés rendhez tartozását bizonyítja, hogy apátja 1342-ben résztvett a visegrádi káptalanon. Az 1970 óta folyó régészeti feltárások szerint a 11. században a monostor színhelyén földvár volt, és benne királyi udvarház állhatott. Más feltevés szerint ispánsági vár volt. 1342-ben az erdélyi káptalan tanúsította, hogy a monostor régebbi, mint maga Kolozsvár. Egy 1370 után 1268-i kelettel hamisított oklevél szerint I. Béla volt az alapító és Szent László az adományozó. 1341-ben egy hiteles oklevél Szent Lászlót mondja alapítónak. Erdély legjelentősebb apátsága és a gyulafehérvári káptalan után legfontosabb hiteleshelye volt. Legrégibb említését a Váradi Regestrum ban találjuk 1214-ből. [1] Az erdélyi püspökök nem tudtak belenyugodni abba, hogy az apátság mint királyi alapítású egyház közvetlenül az esztergomi érsek alá tartozik. Adorján püspök (1189-1203) elfogta az apátot és lerontotta a monostort. Utóda, Vilmos püspök (1204-1221) is elfogatta az apátot két szerzetessel együtt, a pápa privilégiumát elégette, a királyét pedig vízbe dobatta. Ezekről az eseményekről tanúskodik a pápa 1222. évi oklevele. [2] 1225-ben II. András kérésére a pápa mitra és pásztorgyűrű viselését engedélyezte az apátnak. 1232-ben a dézsmamentesség miatt ismét kiújult a püspök és az apátság viszálya. 1241. április 4-én, tehát már egy héttel az április 11-i gyászos mohi csata előtt, a tatárok megrohanták Kolozsvárt és az apátságot is feldúlták. 1315 előtt egy alkalommal az esztergomi érsek az apátot elmozdította, és a kormányzást Miklós dombói apátra bízta, aki később, 1332-ben Pannonhalma élére került. 1332-ben a pápa megerősítette az esztergomi érsek joghatóságát az apátság felett, mégis azt a csekély jövedelmű nándorfehérvári püspöknek, Pálnak, a korábbi ágostonrendi barátnak adta élete tartamára. Az apátság és falvai ezért hiányzanak a pápai tizedlajstromból. 1337-ben azonban a pápa arról értesült, hogy Pál szerzetesek helyett világi alkalmazottakat tart, és az apátság javait kénye-kedve szerint használja. Megbízta az egri püspököt, hogy más bencés apátságokkal együtt Kolozsmonostort is szerezze vissza a rendnek. A feladatot Szigfrid garamszentbenedeki apát vállalta. 1338-ban már János az apát, 1342-ben résztvett a visegrádi káptalanon, amelyen őt is kötelezték, hogy az apátság visszaszerzésével járó költségeket részletekben térítse meg. 1370 után Ottó apát az elveszett oklevelek helyett birtokjogainak igazolására István deákkal okleveleket hamisított. Amikor ezt 1383-ban felfedték, Ottó apát eltűnt, István deákot pedig az erdélyi vajda máglyán megégette. Mária királynő 1384-ben megerősítette az apátság bíráskodási kiváltságát és új közhitelű pecsétnyomót engedélyezett. 1425 és 1451 között Antal apát személyében kiváló szerzetes állt az apátság élén. 1427-ben leltárt készített a monostor iratállományáról, egyházi felszereléseiről, könyveiről és járandóságairól. [3] 1437-ben Budai Nagy Antal felkelő parasztjai az apátságot is felprédálták, az apát alkalmazottait megölték, Balázs deákot kivégezték. 1451 után többnyire gubernátorok vagy kommendátorok rendelkeztek az apátság javai felett, 1490/95-ben Polner Péter domonkos, 1501/20-ban Tomori Pál ferences, 1539/41 Martinuzzi Fráter György pálos. 1556 tavaszán a kolozsvári ferencesek és domonkosok kiűzése után a kolozsmonostori szerzeteseknek is el kellett hagyniuk apátságukat. Az említett 1427-i leltár a monostor birtokaira vonatkozó 71 oklevelet sorol fel az 1296 és 1418 közötti időből. Ebből mintegy 35 található meg ma is nagyobbrészt Budapesten az Országos Levéltárban, néhány pedig Kolozsvárott. A konvent hiteleshelyi tevékenysége 1288-tól mutatható ki. Csonkán fennmaradt regisztruma öt és félezer oklevél kiállításáról tanúskodik. A konvent hiteleshelyi levéltára az 1882-ben hozott törvény rendelkezése szerint az Országos Levéltár állományába került, kisebb része Kolozsváron maradt. A konvent 1336-ban használt körpecsétje Szűz Máriát ábrázolja, karján a gyermek Jézussal. Körirata: S. CONVENTVS BTE VIRGINIS D(E) COL(OS)MON(OS)TVRA. [4] 1339-ben a konvent új pecsétet szerzett I. Károly királytól. Az 1427-ben készült leltár az apátsági templom gazdag felszereléséről is tanúskodik. Volt ott 21 miseruha (casula) többnyire drága anyagokból, arany és selyem díszítésekkel, 13 díszes palást, főpapi jelvények, 6 aranyozott ezüst kehely és még egy ezüst kehely, szentségmutatók, 17 antipendium ( indumenta altaris = oltárelő), 8 harang stb. Ugyanaz a leltár felsorol 38 könyvet, köztük a Regulát. Ezek 11 kötet kivételével közvetlenül az istentiszteletet szolgálták. [5] Fennmaradt kétkötetes, gyönyörűen díszített graduáléját a gyulafehérvári Batthyány Könyvtár őrzi. Az apátság birtokainak java része Kolozs megyében, továbbá az erdélyi Fehér, Torda, Küküllő megyékben és Szászföldön feküdtek. [6]

Apátok: L. 1220 körül, Lázár 1299-1313, Haidenricus 1308-1311, Miklós 1315-1327?, István 1327?-1332, Pál nándorfehérvári püspök, kommendátor 1332-1337, János

1338-1345?, Jordanus 1346?-1350?, Bereck 1350?-1356, Czudar László 1356-1360, Ottó 1361-1383, László 1383-1385, Pál 1385-1407, Fridel 1407-1408, Albeni Henrik 1407-1421, Balázs 1421-1424, Antal 1425-1451, Rápolti Gotthárd gubernátor 1452-1457, Lukács 1458-1460, Gorzeres Bertalan királyi orvos, gubernátor 1460-1461, Dengelegi Pongrác László gubernátor 1461-1463, Pécsváradi Péter 1463-1481, Lőrinc boroszlói kanonok, kommendátor 1481, Dengelegi Pongrác Mátyás gubernátor 1483?-1489?, Polnar Péter kommendátor 1490-1495, Polnar Gábor boszniai püspök kommendátor 1495-1501, Tomori Pál gubernátor 1501-1520, Bornemisza Márton 1511 körül, Nagyszombati Márton 1518-1519, Sági János 1519, Tókus/Tomori István gubernátor 1521-1523, Kálnai András gubernátor 1523-1525, Szepekth Miklós kommendátor 1525, Czibak Imre gubernátor 1526, Gervan János csanádi püspök, kommendátor 1526-1529, Gyerőmonostori Kemény János gubernátor 1529-1530, Czibak Imre gubernátor 1530?-1534, Sárvári/Tomori Miklós gubernátor 1534-1539, Martinuzzi Fráter György váradi püspök, gubernátor 1539-1551, Meggyesi Székely Ferenc csanádi püspök, kommendátor 1554-1556. [7]

Az apátok személyét és a konventet Jakó Zsigmond tüzetesen bemutatta. [8]

1818-ban az apátsági templom hajóját lebontották, a nyolcszög öt oldalával záródó, megmaradt szentély a 14. század első felében épülhetett (ld. Kolozsmonostor). A 19. század végén neogótikus hajót építettek eléje. Az 1970-től folyó ásatások során a templom északi oldala mellett háromhajós templom alapjaira találtak, felette pedig a 13. század közepéről kváderkövekkel burkolt körtemplom maradványaira.

Czinár I. 208-210; Eszterházy 1868, 89-109, képekkel; Rupp III. 219-225; Jakab 1889, 1-18, 97-120; Beke A. 1896, 483-504, 718-736; 1897, 339-360, 496-512, 733-748; 1898, 151-166, 343-356, 532-555, 653-669; Csomor 1912; PRT XII/B 69-94; Csánki V. 307-310, 524-526, 789-790, 940; Juhász 1933, 424-445; Iambor - Matei 1979, 599-620; Sipos 1979, 38-48; Iambor - Matei - Halasu 1981, 125-1250; Jakó 1984, 11-39; Györffy III. 353-356; Jakó 1990, I-II. kötet; Entz 1994, 26-27, 113-114; KMTL 363-364; Entz 1996, 34, 51, 115-116, 152-153, 328-333, 342, képek: 19-23.


[1] Váradi Regestrum, 184.

[2] Theiner I. 34.

[3] Jakó 1990, I. 182-94.

[4] LK 62-1991, 110; Takács 1992, 70.

[5] Tagányi 1889, 88-91.

[6] Csánki V. 524-526, 789-790, 940; Györffy III. 334, 355.

[7] Jakó 1990, I. 94-95.

[8] Jakó 1990, I. 19-151.


Kapcsolódó objektumok:

Írott dokumentum
Fotó
Rajz
Kőfaragvány
Pecsét