Paradisum Plantavit
   
Köszöntés
 
Vissza
Történeti katalógus
 
 
Tanulmányok
 
Impresszum

Garamszentbenedek

1075 - 1538

Névalakjai: 1075 Sancti Benedicti monasterium, 1209 monasterium Sancti Benedicti de Grana ... Beati Benedicti regulam in eodem monasterio institutus, 1226-1285 abbas monasterii Sancti Benedicti de Goron, 1255 abbas monasterii Sancti Benedicti de Gron, 1247-1538 monasterium Sancti Benedicti iuxta Granum, - iuxta Gran , ... de iuxta Goron.

Az esztergomi egyházmegyében, Bars vármegyében, Garamszentbenedeken (ma Hronský Beňadik Szlovákiában) a Garam folyó jobbpartja felett ma is áll a Szent Benedek tiszteletére szentelt egykori monostor temploma és épülete.

I. Géza király 1075-ben kiállított birtokösszeíró oklevele szerint ő maga a monostor alapítója. Az apátság védőszentje, az 1209-i pápai oklevél és az apátok részvétele a rendi káptalanokon bőségesen igazolják, hogy Szent Benedek rendjéhez tartozott. I. Géza király (1074-1077) alapítólevelének 1075-ben kelt eredetije nem maradt ránk. 1237 körül az eredeti szöveget kibővítették, interpolálták, hogy alkalmas legyen a vitatott birtokok részletesebb körülírására és az esztergomi érsekséggel folytatott birtokperek kedvező elbírálást nyerjenek. Az interpolált szöveget azután II. István nevében 1124-re keltezett hamisított átiratba, azt pedig II. András nevében 1217-re keltezett hamis átiratba foglalták. A szóhasználat és a helynévformák vizsgálatából azonban kitűnik, hogy az oklevél szövegének nagyobb részét a hiteles eredetiből vették át. [1] Az oklevél részletesen felsorolja az apátság Bars, Esztergom, Nógrád, Komárom, Heves, Csongrád, Szolnok, Torda, Békés, Szabolcs vármegyékben fekvő birtokait és jövedelmeit. A birtokok zöme mégis az apátság körül és elszórva Bars vármegye nyugati részén feküdt. III. Ince pápa 1209-ben Religiosam vitam kezdetű bullájával oltalmába vette a monostort, birtokait felsorolva azokban megerősítette. [2] Megemlítette a monostor alatt fekvő Petend falut is Szent Egyed templomával. [3] Ugyanabban az évben II. András oklevelében megjegyezte, hogy az országban számos királyi apátság (nonulle regales abbacie) pápai jóváhagyással főpapi jelvényeket, süveget, gyűrűt és szandált viselhetett. Kérésére, annak idején, amikor Ivo volt Garamszentbenedek apátja, Gregorius de Crescentio bíboros, pápai követ neki és utódjainak is megengedte, hogy a főpapi jelvényeket használhassák. [4] Az apátság és az esztergomi érsekség között 1221-ben kezdődtek meg a perek a Garamtól keletre fekvő birtokok, főként Berzence miatt, és egészen a 16. századig elhúzódtak. A tatárjárás után az apátságot birtokokban és jövedelmekben sok veszteség érte. 1285-ben IV. László, miután már IV. Béla és V. István is kivették az apátság népeit a vármegyei ispánok joghatósága alól, megtiltotta, hogy azok felett ítélkezzenek, mert azok ellen csak előtte és az országbíró előtt lehet pert indítani. 1314-ben Tamás esztergomi érsek megerősítette a stólai perjelség alapítását és azt a garamszentbenedeki apát alá rendelte. Feltehető, hogy az apát adott szerzeteseket az új alapításhoz. A két monostor további kapcsolatáról nem maradt dokumentum. László apát 1327-ben a kolosi, széplaki, zobori és ludányi apátokkal együtt személyesen a nyitrai káptalan elé járult és kérte III. Honorius pápa rendi káptalanok tartását elrendelő bullájának az átírását. [5] Legkiválóbb apátja Szigfrid (1330-1355), miközben saját apátságának érdekében dolgozott, átiratokkal biztosította a birtokokat és a jövedelmeket, 1349-ben a budai, pesti fehérvári polgárokéval egyenlő szabadalmat szerzett Garamszentbenedek lakóinak, sorba megnyerte az apátság birtokainak védelmére indított pereket, ugyanakkor síkra szállt az idegen kezekbe került bencés apátságokért is (10. kép). 1342-ig visszaszerezte Kolozsmonostor, Bulcs, Béla, Bizere és Mogyoród monostorait. A káptalan ebben az évben elrendelte a nevezett apátságoknak, hogy Szigfrid költségeit évi részletekben térítsék meg. [6] Méltán választották meg ezek után, 1355-ben Pannonhalma apátjává. Az angol királynál is járt követségben. A rendi káptalant 1356-ban Garamszentbenedeken tartották. 1406-ban Frigyes apát, azért hogy a konvent ellátása ne okozzon gondot gazdatisztjeinek, és a szerzetesek az istenszolgálatot ( divina servitia) nyugodtan végezhessék, átengedte a konvent ellátására, kiadásainak a fedezésére a monostor mellett fekvő Petend mezőváros teljes jövedelmét és a közeli Peszér faluban működő malomét is. 1435. szeptember 29. táján a husziták, 1442-ben a közeli bányavárosok bányászai támadtak az apátságra és felgyújtották. Valószínűleg a tetők égtek le, de bevenni nem tudták, mert gyilkolásról, fosztogatásról nem írtak. Újabb támadásoktól tartva erőddé alakították az épületeket. 1452-ben már claustrum fortificatum-ként említették. 1451-ben árulás folytán néhány hónapra mégis a husziták kezére került. Hunyadi János foglalta vissza. A rendi vizitátorok 1508. április 17-én, nagyhét hétfőjén jártak Garamszentbenedeken. Jegyzőkönyvükben erről az apátságról számoltak be legrészletesebben. Először az apátot hallgatták meg. Panaszkodott szerzeteseire, mert nincsenek iránta kellő tisztelettel, a szilenciumot nem tartják meg, a hívektől kapott adományokat tetszésük szerint költik el. Az apát csak 7 szerzetest tartott, de annál több világi cselédet. Az épületek közül csak a maga lakrészével törődött. Mindenféle szerzetest befogadott, így a konvent fele jövevény volt. A korábbi vizitátorok utasításait egyáltalán nem tartotta meg. A szerzeteseket is egyenként kihallgatták. Azok a következőkre panaszkodtak. A világiak velük együtt alszanak a hálóteremben és együtt étkeznek az ebédlőben. Mindent ők intéznek. A perjel is rossz példát ad. Egy szerzetes a rossz ellátás miatt megszökött. Az apát a világiakra bízza a szerzetesek büntetését és a konvent pecsétjét magánál tartja. A szerzetesek, ha többet isznak, egymás között is veszekednek. A német származású Kristóf szerint, aki ágostonos perjel volt, azért nincs fegyelem, mert hiányos az élelmezés, és ezért a perjelt okolják. Az apát a kórusima és a szentmise közben is nagy hangon rászól szerzeteseire. Leltárt nem készítettek, mert minden a világiak kezében volt. A kettős királyság idején I. Ferdinánd, hogy pénzhez jusson és a sok hadi kiadást fedezhesse, 2000 forint fejében Thurn Kristóf bárónak adta az apátságot, majd 1534-ben Josephit Ferenc zenggi püspöknek, akinek 2000 forinttal kártalanítani kellet elődjét. Ezt azonban csak úgy tudta megtenni, hogy zálogkölcsönt vett fel az esztergomi káptalantól. Így a még mindig jól jövedelmező apátság, amelynek 1537-ben 194 adózó portája volt, hamarosan a káptalan kezébe került. Zálogjog címén 1538-ban maga Josephit vezette be a káptalant az apátság birtokaiba, és 1565-ben királyi rendelettel Garamszentbenedek és tartozékai véglegesen a káptalan tulajdonába kerültek egészen az 1920-as évekig. Az apátságnak közel 50 faluban volt különféle jövedelme: tizedek, halászat, vadászat, rév-jövedelem, a Garamon úsztatott fa vámja, vásárvámok. 1332-ben a pápai tizedszedéskor az apát bevallása szerint 80 márka volt az apátság évi jövedelme, és így a leggazdagabb bencés apátságok közé tartozott az országban. Levéltára megmaradt és ma is az esztergomi káptalan házi levéltárában található. A konvent 1232-től folytatott hiteleshelyi tevékenységet. Első pecsétjét 1232 és 1292 között használta ( II.4). A köralakú pecsét kéttornyos templomhomlokzatot ábrázol. Körirata: +S CAPITVLI SCI BENEDICTI DE GRANA. 1356-ban körpecsétjén Szent Benedek mellképe látható baljában könyvvel (II.16). Körirata. +S CONVENTVS SCI BENEDICTI DE GRON. Ez a pecsét a husziták és a bányászok támadásai idején elveszett, ezért Mátyás király új pecsét készítését engedélyezte 1464-ben, hogy a konvent Esztergom, Komárom, Bars, Nyitra, Hont, Trencsén, Liptó, Árva, Turóc és Zólyom vármegyékben jogi ügyeket (executiones) intézhessen, vagyis hiteleshelyként működhessen. [7] Ezen a harmadik pecséten Szűz Mária látható koronával, lába alatt holdsarlóval, karján a kisded Jézussal. Térdelve feléje fordul egy palástos, mitrás apát pásztorbottal (II.17). Körirata: +s conventus eccl(es)ie sci benedicti de iuxta gran. [8]

Apátok: [9] Henrik 1124, Ivo 1209 előtt, Tamás 1217, Lőrinc 1225-1226, Cena 1228, Lőrinc 1232, Kozma 1236, György 1251-1256, Márton 1268-1282, Henrik 1292-1302, Pál 1307-1311, János 1312, Pál 1314, László 1320-1329, Szigfrid 1330-1355, Ulrik 1356-1358, Miklós 1358-1359, Szigfrid 1360-1370, Miklós 1371-1374, Henrik 1374-1400, Konrád 1405-1406, Albeni Henrik 1406-1407, azután kolozsmonostori apát, Frigyes 1407-1409, Bolognai Miklós az anconai egyházmegyében fekvő S. Johannes in Silvis apátság szerzetese 1410-1438, István 1438-1455, Szécsi János 1456-1464, György 1465-1472, János 1476-1510, Petróczy Henczelffy István 1511, Csulai János 1510-1522, Zablathi Jakab 1522-1528, Máté 1528. Kormányzók: Szentmihályi Thuróczi Miklós 1528-1529, báró Thurn Kristóf 1530-1534, Josephit Ferenc zenggi püspök 1534-1537, Váradi Pál érsek 1537-1538.

Az apátság temploma 1075-ben valószínűleg már készen állt, mert Géza király levele az alapítást és az építést múlt időben említi. Ennek az első templomnak az alapjait az 1881-ben kezdett felújításkor megtalálták. Háromhajós román bazilika volt nyugati toronypárral és félkörös apszisokkal. Teljes hosszúsága 32 m, szélessége 14 ,5 m. A 14 század végére a templom és a déli oldalához csatlakozó monostor falai megrepedeztek. 1405-ben már állt az új templom, amely gótikus stílusban hosszabban és szélesebben épült a régi helyén. Ugyancsak háromhajós és toronypáros. A monostor felújítását 1405 körül kezdték, amint az a pápa 1405. november 2-án kiadott búcsúengedélyéből következik. [10] 1406. július 19-én a monostor egyik szentbenedeki jobbágyát, György kovácsot Újbányára (Königsberg) küldték, hogy a monostor építéséhez szükséges kövek magasba emeléséhez a legerősebb köteleket szerezze be. [11] Ugyanazon évben szeptember 7-én Eberhard zágrábi és István erdélyi püspökök ugyancsak a monostor építésének javára búcsút engedélyeztek. A husziták és a bányászok támadásai után a templomot ismét helyre kellett állítani. A főoltár ereklyéi mellett talált feljegyzés szerint Turoni Mihály milkói püspök, esztergomi érseki helynök szentelte fel a helyreállított templomot 1483. július 11-én, Szent Benedek translatiójának ünnepén. 1489-ben Gergely nyitrai püspök a templomhoz csatlakozó szentvér-kápolnát szentelte fel. Egy harangot is felirata szerint Krisztus szent vérének tiszteletére szenteltek. 1506 körül az országosan híres Miklós mester elkészítette a templom orgonáját. 1881-1885-ben az igen rossz állapotú épületegyüttest Knauz Nándor esztergomi kanonok irányításával. Storno Ferenc és Kálmán tervei alapján gótikus stílusban újjáépítették. Középkori eredetű a keresztfolyosó északi szárnya és a templom számos részlete, így a Szent György legendáját ábrázoló falfestmény a 15. század első feléből.

Czinár I. 217-220; Rupp I/1 144-150; Csánki I. 685; Knauz 1890, PRT XII/B 94-119; Haiczl 1913; Csemegi 1939, 110; Gerevich L. 1942; Györffy I. 418-420, 441-444; Mencl 1966, 147-160; Súpis I. 458-461; Juck 1973, 121-156; Juck 1975, 66-70; Puskárová 1975, 8-13; Körmendy 1979, 894-898 (Esztergom és Garamszentbenedek kapcsolata); Habovštiak - Holčik 1994, 137-149; KMTL 230; Mons Sacer I. 483-484, 485; MKatLex III. 917-926, képekkel.


[1] DHA 204-218; RegArp n. 20.

[2] MES I. 190.

[3] Györffy I. 467.

[4] MES I. 192-193; Gregorius de Crescentio bíboros legátus 1200 körül békítette ki Imre királyt és testvérét, András herceget. Ld. Gombos II. 1056.

[5] MES II. 118.

[6] PRT II. 395.

[7] Botka 1868, 96-97.

[8] Mind a három pecsét részletes leírása: Takács 1992, 62-63; LK 62-1991, 109-110.

[9] Az apátok felsorolása Knauznál (Knauz 1890) a 63-130. Haiczlnál (Haiczl 1913) a 150-151 lapokon található Azt követtük kevés helyesbítéssel.

[10] Knauz 1890, 36; Zs II. n. 4226.

[11] Zs II. n. 4883.

Írott dokumentum:
A garamszentbenedeki konvent oklevele Lőrinc apát és a konvent pecsétjével
A garamszentbenedeki konvent oklevele pecsétjével
A garamszentbenedeki konvent oklevele pecsétjével


Kapcsolódó objektumok:

Írott dokumentum
Fotó
Rajz
Pecsét
Liturgikus emlék
Egyéb tárgyi emlék